"Vi giver ro, tryghed og nærvær"

Dagen på Springbrættet

Undervisningen ligger i tidsrummet fra kl. 08.30 til kl. 14.00

Why choose Us?

Undervisning

Hverdagen på Springbrættet ligger i tidsrummet fra kl. 08.30 til kl. 14.00 med et ugentlig timetal på 23,5 timer svarende til 987 timer årligt. Springbrættet følger et normalt skoleår – dog med undtagelse af sommerferien, som hos os er på 4 uger.

Man starter dagen med fælles morgenmad, herefter er der undervisning /arbejdspraktik i værkstederne om formiddagen. Efter frokost er det typisk valgfag, almendannende undervisning, virksomhedsbesøg, motion / idræt osv. der er temaet.

Hver fredag er der botræning / boundervisning. Senere i forløbet, når eleven er klar til det, arrangeres eksterne praktikker hos vore erfarne praktikværter hvor man kommer ud på en ”rigtig” arbejdsplads og prøve arbejdslivet i et trygt miljø

Effective Planning

Eleverne

Eleverne på Springbrættet får alle tilknyttet en kontaktperson, der er ansvarlig for undervisningen følger elevens uddannelsesplan. Derudover er kontaktpersonen den, der hjælper og guider eleven i de daglige spørgsmål og hændelser, hvor der er brug for en støttende person. Eleven tilbydes løbende elevsamtaler, sammen med elevens kontaktperson og Springbrættets leder, eleven har her mulighed for at få en snak om det der optager vedkommende lige nu. Der lægges meget vægt på, at det er eleven der sætter dagsordenen og har opfattelsen af, at det er vedkommendes samtale. I ekstra svære perioder kan der være brug for samtale med vores tilknyttede miljøterapeut i det forum vi kalder for ” terapibænken. Dette vil ofte give eleven de redskaber og den afklaring der gør, at vedkommende kan overskue sin situation, og komme videre derfra.

Why choose Us?

Strukturen

Strukturen på Springbrættet er meget synlig og forudsigelig. Hver elev har sit eget skema der bruges i det daglige og rundt i lokalerne findes skemaer og opslag der viser regler og rammer i billede og tekst. Hver fredag holdes et lille husmøde hvor man kan ytre sig om alt på godt og ondt. Dette giver god læring i det, at udtrykke sine synspunkter og meninger. Ingen kan her sige noget forkert og man skal respektere hinandens synspunkter til trods for man måske er uenig heri.

Når en ny elev starter på Springbrættet er udgangspunktet, at man kan deltage i undervisningen på lige fod med resten af målgruppen, naturligvis med de individuelle hensyn vores tilbud kan give. Er der brug for ekstra støtte aftales dette med elevens UU vejleder / sagsbehandler, der undersøger hvilke muligheder der vil være i den retning.